Juntes Electorals de Zona

Les juntes electorals de zona tenen com a àmbit d'actuació territorial el del partit judicial i la seu en les localitats cap de partits judicials.

 

Composició

Les juntes electorals de zona estan compostes per:

  • Tres vocals judicials: jutges/ses de primera instància o instrucció designats/des per mitjà d'insaculació per la sala de govern del tribunal superior de justícia respectiu. Quan no hi haguera, en el partit de què es tracte, prou nombre de jutges, es designaran per insaculació jutges/ses de pau del mateix partit judicial.
  • Dos vocals no judicials: designats/des per la junta electoral provincial, entre llicenciats en Dret o en Ciències Polítiques i en Sociologia, residents en el partit judicial.

 

Les juntes electorals provincials es constitueixen inicialment amb els vocals judicials el tercer dia següent a la convocatòria d'eleccions. Aquests trien, d'entre ells, el/la president/a de la junta.

La designació dels vocals no judicials tindrà lloc una vegada proclamades les candidatures. Amb aquesta finalitat, els representants de les candidatures presentades proposaran conjuntament les persones que hagen d'exercir aquests càrrecs.

El seu mandat conclou 100 dies després de les eleccions. Si durant aquest període es convocaren unes altres eleccions, la competència de les juntes s'entendrà prorrogada fins a 100 dies després de la celebració d'aquelles.

El/la secretari/a de la junta electoral de zona és el secretari/a del jutjat de primera instància corresponent i, si n'hi haguera més, el del jutjat degà.

Els/les secretaris/es dels ajuntaments són delegats/des de les juntes electorals de zona i actuen sota l'estricta dependència d'aquestes (art. 11 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

 

Competències

Correspon a la junta electoral de zona, entre altres, les competències següents:

Dins del seu àmbit territorial, a les juntes electorals de zona els correspon:

a) Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que se'ls dirigisquen d'acord amb la Llei Orgànica del Règim Electoral General, o amb qualsevol altra disposició que li atribuïsca aquesta competència.

b) Exercir potestat disciplinària sobre totes les persones que intervinguen amb caràcter oficial en les operacions electorals.

c) Corregir les infraccions que es produïsquen en el procés electoral, sempre que no siguen constitutives de delicte, i imposar multes fins a la quantia màxima de 600 euros.

Així mateix, els correspon:

d) En cas d'impagament de les multes imposades per aquesta, remetre a l'òrgan competent del Ministeri d'Economia i Hisenda la certificació del descobert per a l'exacció de la multa per via de constrenyiment.

e) Garantir l'existència en cada mesa electoral dels mitjans a què es refereix l'article 81 Llei Orgànica del Règim Electoral General, és a dir:

- Comptar amb una urna per a cada una de les eleccions que hagen de realitzar-se i amb una cabina de votació.

- Disposar d'un nombre suficient de sobres i de paperetes de cada candidatura, que se situaran en la cabina o prop.

- Les urnes, cabines, paperetes i sobres de votació han d'ajustar-se al model legalment establit.


(Art. 19.2, 4 i 5  de la Llei Orgànica del Règim Electoral General) el enlace es el siguiente: