Junta Electoral de la Comunitat Valenciana

Composició

 

La Junta Electoral de la Comunitat Valenciana és un òrgan permanent i està composta per:

  • President/a: correspondrà al president del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

  • Vicepresident/a: que serà triat entre els vocals d'origen judicial en la sessió constitutiva de la Junta, convocada pel seu secretari.
  • Vocals:

·         Tres magistrats/des del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, designats per sorteig efectuat davant del president del mencionat Tribunal. S'exclouran del sorteig en tot cas els magistrats susceptibles de conéixer el possible contenciós electoral.

·         Tres catedràtics/ques o professors/es titulars de Dret, en actiu, de les universitats valencianes, designats a proposta conjunta dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació en les Corts.

 

El/la secretari/ària de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana serà el/la lletrat /da major de Les Corts.  Participa amb veu però sense vot en les seues deliberacions i custodia la documentació corresponent a la Junta Electoral.

Participarà amb veu però sense vot en la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana un/a representant de l'Oficina del Cens Electoral, designat/da pel director/a (art. 16 de la Llei Electoral Valenciana):

http://www.docv.gva.es/rlgv/almacenes/disposiciones/ley_11987_de_31_de_marzo_electoral_valenciana/index.htm

Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana són nomenats per Decret del Consell, que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia següent i exercixen les seues funcions fins a la presa de possessió de la nova Junta Electoral

La composició actual està regulada en el Decret 14/2015, de 30 de gener, del Consell, pel qual es nomenen els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7455, de 31 de gener).

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/31/pdf/2015_770.pdf

 

 

Competències

 

A més de les competències assignades a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana per la legislació vigent, la Llei Electoral Valenciana li assigna les següents:

  • Resoldre les consultes que eleven les juntes electorals provincials i dictar instruccions en matèria de la seua competència.
  •  Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que li siguen dirigits d'acord amb aquesta llei, o amb qualsevol altres disposicions que li atribuïsquen aquesta competència.
  • Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguen amb caràcter oficial en les operacions electorals.
  • Determinar i declarar en les eleccions a les Corts Valencianes quines candidatures han obtingut un nombre de vots superior al 5% dels emesos a la Comunitat Valenciana, com a requisit previ imprescindible per a la proclamació de candidats electes per les juntes electorals provincials respectives, les quals a aquests efectes hauran de comunicar a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana el resultat de l'escrutini, immediatament després d'haver-se efectuat.
  • Corregir les infraccions que es produïsquen en el procés electoral, sempre que no estiguen reservades als tribunals i altres òrgans, i imposar multes fins a la quantitat màxima prevista en la Llei Electoral Valenciana

 

En cas de concurrència d'eleccions, en infraccions que no siguen clarament definitòries d'un procés electoral, sinó comuns a tots els processos electorals en curs, la competència establida de caràcter disciplinari i sancionador serà cedida en favor de la Junta Electoral Central.

  • Aplicar i garantir el dret d'ús gratuït d'espais als mitjans de comunicació de propietat pública, en el supòsit previst en l'article 32 de la Llei Electoral Valenciana i, en general, garantir l'exercici de les llibertats públiques durant el procés electoral.
  • Les altres funcions que li encomane la llei o una altra classe de normes en matèria electoral.

 

Més informació: Junta Electoral de la Comunitat Valenciana

http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974779583/HomeJunta.html?lang=ca_VA&