Censo Electoral

D'acord amb els articles 31 i següents de la Llei Orgànica de Règim Electoral, el cens electoral conté la inscripció de les persones que reuneixen els requisits per a ser electores i no estan privades, definitivament o temporalment, del dret de sufragi.

 

El cens electoral està compost per:

- El cens electoral d'espanyols i espanyoles residents a Espanya (CER).

- El cens de les persones electores residents-absents que viuen en l'estranger (CERA).

 

Cap elector/a no podrà figurar inscrit/a simultàniament en ambdós censos  i és únic per a tots els tipus d'eleccions que se celebren a Espanya, excepte les municipals, incloent-hi les eleccions a cabildos, a consells insulars, al Consell General de la Vall d'Aran i a juntes generals, casos en què és indispensable estar inscrit en el CER.

 A més, conté el cens electoral d'estrangers residents a Espanya (CERE), per a les eleccions municipals i al Parlament Europeu.

El cens electoral és permanent i s'actualitza mensualment amb referència al primer dia de cada mes. Les persones electores poden presentar reclamacions al cens electoral en qualsevol moment.

El cens electoral vigent per a una elecció és el que es tanca el dia primer del segon mes anterior al de la data de la convocatòria, amb les inscripcions de les persones que tinguen la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral. Els ajuntaments i els consolats actuen com a col·laboradors de l'Oficina del Cens Electoral en les tasques censals.

Les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral mantenen a disposició de les persones interessades el cens actualitzat perquè puguen consultar-lo permanentment; la consulta es pot fer per mitjà dels ajuntaments, dels consolats o de les delegacions provincials mateix .

 

Mes informació Oficina del Cens en l'Institut Nacional d'estadística