Visualització de contingut web

Any dels Drets Humans

Des de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat volem unir-nos a la celebració del 70 Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, que es commemora enguany, realitzant una sèrie d'activitats i actes per a la difusió, el reconeixement i la divulgació dels Drets Humans en tot el territori de la  Comunitat Valenciana.

Volem comptar amb la vostra col·laboració en aquest "Any dels Drets Humans", ja que encara que aquell text va suposar un punt d'inflexió en la història per al reconeixement dels drets, la realitat ens demostra que hem de continuar vetllant per un compliment cada vegada més ampli i profund del seu esperit.

Hem pensat centrar cada mes en algun dels drets relacionant-ho amb la celebració que realitzen Organismes Internacionals. Així, al gener, estarà dedicat al dret d'accés a la justícia; al febrer, als drets econòmics, socials i culturals; al març, al dret a la igualtat; a l'abril, al dret a la salut; al maig, al dret a la llibertat d'opinió, expressió i premsa; al juny, als drets de les persones migrants i refugiades; al juliol, als drets i deures de solidaritat, cooperació i desenrotllament sostenible; a l'agost, als drets de les minories ètniques; al setembre, als drets i llibertats de participació política; a l'octubre, al dret a l'educació; al novembre, a la llibertat de pensament, consciència i religió; i al desembre, commemorarem l'aniversari durant la "Setmana dels drets".

Gener: Accés a la Justícia

« Ves enrere

Març: Dret a la igualtat

Març: Dret a la igualtat

En el marc de l'Any dels Drets Humans, dediquem el mes de març al Dret a la Igualtat.

  • Coneixes el significat del Dret a la igualtat?

El dret a la igualtat consisteix en el respecte al principi de no-discriminació. Tot ésser humà, amb independència de les seues característiques particulars, és des del seu naixement titular de drets i llibertats que mereixen ser respectats en les mateixes condicions que la resta de la ciutadania. El conjunt d'instruments jurídics tant a escala nacional com internacional prohibeixen qualsevol tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

El dret a un tracte en condicions d'igualtat no sols implica al conjunt de la ciutadania sinó que exigeix la participació dels poders públics. Aquests han de tractar d'assegurar no sols la igualtat d'accés als drets a través de la mera igualtat d'oportunitats, sinó que també han de vetlar per la plena igualtat de resultats en el gaudi dels drets reconeguts, quan les condicions de partida de cada persona són distintes i les condicions esmentades impedeixen la plena eficàcia dels drets.

  • Saps on es troba regulat?

La igualtat està considerada, junt amb la llibertat, com un dels pilars fonamentals de la democràcia. Per això, el dret a la igualtat es troba àmpliament reconegut en una diversitat de textos legals, tant a nivell nacional com supranacional.

La igualtat constitueix un valor superior que ha de regir tant el dret espanyol com l'europeu.  No obstant això, la importància de la igualtat rau en el seu reconeixement com a dret fonamental i inalienable de tot ésser humans. D'aquesta manera, en l'àmbit internacional, la Declaració Universal dels Drets Humans declara la igualtat de tots els ciutadans davant la llei així com prohibeix qualsevol tipus de discriminació basada en les condicions personals de cadascú. A més, l'Organització de Nacions Unides ha elaborat convencions que vetlen per la concreta protecció respecte al determinats tipus de discriminació: la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona de 1979, i la Convenció Internacional sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial de 1965.

En l'àmbit de la Unió Europea, el Tractat de Lisboa estableix en l'article segon que la igualtat constitueix un dels valors en què es fonamenta la Unió Europea, i que ha de ser comú a tots els Estats membres. Així mateix, la Carta de Drets Fonamentals dedica el seu Capítol III a la igualtat: els articles 20 i 21 garanteixen la igualtat davant la llei i la prohibició de tota discriminació, mentre que els articles 22 a 26 incideixen en el respecte als drets de determinats col·lectius en risc de discriminació. A més, l'article 14 del Conveni Europeu Drets Humans en l'àmbit del Consell d'Europa, també prohibeix qualsevol tipus de discriminació en el gaudi dels drets reconeguts en el Conveni, i el seu Protocol Addicional núm. 12 de l'any 2000 incorpora una prohibició general de discriminació en l'aplicació de qualsevol dret reconegut legalment.

Finalment, en l'àmbit nacional, la Constitució Espanyola reconeix la igualtat com a valor superior de l'ordenament jurídic espanyol en l'article primer i garanteix la igualtat davant la llei i la no-discriminació a través de l'article 14 que ha d'interpretar-se atenent al que disposa l'article 9.2 del mateix text, que obliga els poders públics a promoure les condicions per a aconseguir la igualtat real i efectiva de tots els ciutadans.

Programa d'activitats de març: