Visualització de contingut web

Any dels Drets Humans

Des de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat volem unir-nos a la celebració del 70 Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, que es commemora enguany, realitzant una sèrie d'activitats i actes per a la difusió, el reconeixement i la divulgació dels Drets Humans en tot el territori de la  Comunitat Valenciana.

Volem comptar amb la vostra col·laboració en aquest "Any dels Drets Humans", ja que encara que aquell text va suposar un punt d'inflexió en la història per al reconeixement dels drets, la realitat ens demostra que hem de continuar vetllant per un compliment cada vegada més ampli i profund del seu esperit.

Hem pensat centrar cada mes en algun dels drets relacionant-ho amb la celebració que realitzen Organismes Internacionals. Així, al gener, estarà dedicat al dret d'accés a la justícia; al febrer, als drets econòmics, socials i culturals; al març, al dret a la igualtat; a l'abril, al dret a la salut; al maig, al dret a la llibertat d'opinió, expressió i premsa; al juny, als drets de les persones migrants i refugiades; al juliol, als drets i deures de solidaritat, cooperació i desenrotllament sostenible; a l'agost, als drets de les minories ètniques; al setembre, als drets i llibertats de participació política; a l'octubre, al dret a l'educació; al novembre, a la llibertat de pensament, consciència i religió; i al desembre, commemorarem l'aniversari durant la "Setmana dels drets".

Gener: Accés a la Justícia

« Ves enrere

Febrer: Drets econòmics, socials i culturals

Febrer: Drets econòmics, socials i culturals

En el marc de l'Any dels Drets Humans, dediquem el mes de febrer als Drets Econòmics, Socials i Culturals.

  • Sabies que són els Drets Econòmics, Socials i Culturals i quins drets concrets els componen?

Els Drets Econòmics Socials i Culturals (DTE) són els drets humans relatius a les condicions socials i econòmiques bàsiques necessàries per a una vida en dignitat i llibertat, i inclouen el dret al treball i dels treballadors (dret a l'afiliació sindical, dret al descans, dret a la igualtat salarial, etc.), la seguretat social, la salut, l'educació, l'alimentació, l'aigua, l'habitatge, un medi ambient adequat i la cultura. Encara que poden expressar-se de distintes maneres en els diferents instruments que els arrepleguen, els DTE estan compostos, almenys, per aquesta llista bàsica.

  • On es troben regulats?

La Declaració Universal dels Drets Humans garanteix els Drets Econòmics, Socials i Culturals en els seus articles 22 a 27, entre els quals es troben el dret a la seguretat social, el dret al treball, el dret al descans, el dret al benestar, la salut i la vida familiar, el dret a l'educació i el dret a la cultura. Així mateix, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'Organització de Nacions Unides és l'instrument de protecció per excel•lència dels drets esmentats, i que ja en el seu preàmbul estableix que "no pot realitzar-se l'ideal de l'ésser humà lliure, alliberat del temor i de la misèria, tret que es creen condicions que permeten a cada persona gaudir dels seus drets econòmics, socials i culturals.

En l'àmbit de la Unió Europea, els DTE a més d'estar regulats en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, també es troben regulats en un instrument específic com és la Carta Social Europea que es va elaborar "amb l'objecte de millorar el nivell de vida i promoure el benestar social" del conjunt de la ciutadania dels Estats membres.

A nivell nacional els DTE es troben codificats en diversos articles de la Constitució Espanyola com el dret a l'educació en l'article 17, el dret a la sindicació en l'article 28, el dret al treball en l'article 35, el dret a la seguretat social en l'article 41, i l'accés a la cultura en l'article 44 o al medi ambient en l'article 45. En el territori de la Comunitat Valenciana, l'Estatut d'Autonomia, en l'article 8, reconeix a tots els valencians i valencianes, en la seua condició de ciutadans espanyols i europeus, entre altres, els drets reconeguts en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i en la Carta Social Europea. Així mateix, continua en l'article 10 assenyalant que la  "Generalitat defendrà i promourà els drets socials dels valencians que representen un àmbit inseparable del respecte dels valors i drets universals de les persones i que constitueixen un dels fonaments cívics del progrés econòmic, cultural i tecnològic de la Comunitat Valenciana". Per a això, es va elaborar mitjançant una Llei de les Corts Valencianes, la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana, a fi d'articular un conjunt de principis, drets i directrius que informen les polítiques socials de la Generalitat.

S'accedeix directament a la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana a través de l'enllaç següent: http://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=009461/2012&

Programa d'activitats de febrer: