Visualització de contingut web

Any dels Drets Humans

Des de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat volem unir-nos a la celebració del 70 Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, que es commemora enguany, realitzant una sèrie d'activitats i actes per a la difusió, el reconeixement i la divulgació dels Drets Humans en tot el territori de la  Comunitat Valenciana.

Volem comptar amb la vostra col·laboració en aquest "Any dels Drets Humans", ja que encara que aquell text va suposar un punt d'inflexió en la història per al reconeixement dels drets, la realitat ens demostra que hem de continuar vetllant per un compliment cada vegada més ampli i profund del seu esperit.

Hem pensat centrar cada mes en algun dels drets relacionant-ho amb la celebració que realitzen Organismes Internacionals. Així, al gener, estarà dedicat al dret d'accés a la justícia; al febrer, als drets econòmics, socials i culturals; al març, al dret a la igualtat; a l'abril, al dret a la salut; al maig, al dret a la llibertat d'opinió, expressió i premsa; al juny, als drets de les persones migrants i refugiades; al juliol, als drets i deures de solidaritat, cooperació i desenrotllament sostenible; a l'agost, als drets de les minories ètniques; al setembre, als drets i llibertats de participació política; a l'octubre, al dret a l'educació; al novembre, a la llibertat de pensament, consciència i religió; i al desembre, commemorarem l'aniversari durant la "Setmana dels drets".

Gener: Accés a la Justícia

« Ves enrere

Abril: Dret a la salut

Abril: Dret a la salut

En el marc de l'Any dels Drets Humans, dediquem el mes d'abril al dret a la salut.

Coneixes el significat del Dret a la salut?

La protecció de la salut, i en particular l'assistència sanitària, és un dret social fonamental vinculat al dret a la vida i a la dignitat de la persona. Per aquesta raó, tota persona ha de tindre accés a l'assistència mèdica.

No obstant això, la salut és molt més que l'absència de malaltia o tindre accés a l'atenció sanitària corresponent; és un dret fonamental que abarca tots els aspectes de la vida i per això és tan important entendre la salut del mode més ampli possible. Hi ha factors socials, polítics, econòmics, ambientals i culturals que exercixen gran influència en l'estat de la salut de les persones i en la qualitat de vida. Són molts els components que determinen la nostra salut: els nivells de pobresa i exclusió, la desocupació, l'educació, l'accés a aliments, aigua potable i instal·lacions sanitàries, la vivenda, l'accés a informació, els graus de protecció social, la discriminació per qüestions de gènere, raça o edat, la inversió en salut pública, la vulnerabilitat enfront del canvi climàtic, etc. Per això, la salut ha d'entendre's com un concepte multidimensional.

Saps on es troba regulat?

El dret a la salut es troba regulat en distints instruments de caràcter nacional i internacional.

En l'àmbit internacional, l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans disposa que "tota persona té dret a un nivell de vida adequat, així com la seua família, a la salut i el benestar, i en especial a l'alimentació, la vestimenta, la vivenda, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viudetat, vellesa i altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seua voluntat." Aquest dret es troba, a més, desenvolupat pel Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, l'article 12 del qual estableix que els Estats part en el pacte reconeixen el dret de tota persona al gaudi del més alt nivell possible de salut física i mental. En el segon paràgraf descriu algunes de les mesures que s'hauran d'adoptar per a garantir-ho.

En l'àmbit de la Unió Europea, l'article 35 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió, assenyala que "tota persona té dret a la prevenció sanitària i a beneficiar-se de l'atenció sanitària en les condicions establides per les legislacions i pràctiques nacionals. Al definir-se i executar-se totes les polítiques i accions de la Unió s'ha de garantir· un alt nivell de protecció de la salut humana". Així mateix, els articles 11 a 13 de la Carta Social Europea disposen que s'ha de garantir l'exercici efectiu del dret a la protecció de la salut, el dret a l'assistència social i mèdica i el dret a la seguretat social.

Finalment, en l'àmbit nacional, la Constitució Espanyola reconeix el dret a la salut i ecomana als poders públics la protecció de la mateixa en l'article 43 del text.