Reunions mantingudes fins al 2017

« Ves enrere

Reunions 2016

Reunions 2016

Reunió de 20/04/2016

  • 1. Examen i aprovació, si és el cas, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2015 del Fons de Pensions.
  • 2. Informació sobre els comptes anuals de Bankia Pensions, SA, EGFP i aprovació de la seua actuació, si és el cas, com a gestora del Fons, durant 2015.
  • 3.  Nomenament d'auditor del Fons, exercici 2016.
  • 4.  Renovació de la pòlissa de RC de la Comissió de Control del Fons.
  • 5. Exercici de drets inherents als valors del Fons.
  • 6. Informació ISR.
  • 7. Informació econòmica del Fons i del Pla. Benchmark 2016.
  • 8. Política d'inversions.
  • 9. Proposta de modificació dels articles 28,30 i 40 de les especificacions.
  • 10. Precs i preguntes

Resum dels acords adoptats per la Comissió de Control

El representant de Bankia Pensions explica l'informe de l'auditoria dels comptes anuals corresponent a l'exercici anual tancat el 31 de desembre de 2015 i l'informe de gestió de l'exercici 2015. La presidenta, una vegada revisats, sotmet a votació l'aprovació dels comptes, que s'aproven per unanimitat.

Quant al nomenament d'auditor per a l'exercici 2016, després d'un breu debat sobre el tema, s'acorda, per unanimitat, contractar l'auditoria de PricewaterhouseCoopers Auditores.

Respecte a la renovació de la pòlissa de responsabilitat civil per als membres de la Comissió de Control, es manté amb la mateixa asseguradora, Zurich, però se'n redueix la cobertura.

L'entitat gestora Bankia Pensions explica l'informe anual facilitat per l'entitat Sustainalytics sobre l'aplicació de criteris ISR (inversió socialment responsable) en la cartera del fons, que va ser incorporat per la Comissió en la política d'inversions del fons. Així mateix, facilita informació econòmica del fons i del pla. Es debat sobre la política d'inversions i els membres acorden mantindre la política d'inversions actual de l'entitat gestora.

La Comissió acorda la modificació proposada sobre els articles 28, 30 i 40 de les especificacions i la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, així com redactar un text refós de les especificacions del pla de pensions per a unificar-les, pel fet que el text s'ha modificat diverses vegades des que va ser aprovat.

Finalment, la Comissió acorda estudiar, a sol·licitud d'un partícip, la inclusió en les especificacions del pla de pensions de determinades millores establides en la normativa vigent per a les persones amb discapacitat.