Reunions mantingudes fins al 2017

« Ves enrere

Reunions 2015

Reunions 2015

Reunions 2015

REUNIÓ DE 30/01/2015

1. Adaptació de les normes de funcionament al Reial Decret 681/2014, d'1 d'agost

2. Adaptació de les especificacions del Pla al RD 681/2014, d'1 d'agost

3. Proposta de l'índex de referència a aplicar a la gestió del Fons en 2015

4. Informació econòmica: rendibilitat a tancament d'any 2014, canvis en la cartera d'inversions, visió estratègica de l'any 2015, perspectives

5. Informes que ha de facilitar la Gestora del Pla als membres de la Comissió de Control

6. Tractament de les aportacions errònies per part dels partícips al Pla de Pensions i errors de les oficines de Bankia

7. Problemàtica dels partícips amb més d'un pla de pensions

8. Precs i preguntes

Resum dels acords adoptats per la Comissió:

1. Adaptació de les normes de funcionament al Reial Decret 681/2014, d'1 d'agost

Les modificacions més significatives introduïdes en el model de Normes de Funcionament de Fons d'Ocupació respecte de l'actualment vigent, fan referència als articles següents:  3.- Domicili,  5.3- Àmbit d'actuació i modalitat del Fons, 7.- Composició de la Comissió de Control, 8.- Funcionament de la Comissió de Control del Fons, 10.- Funcions de la Comissió de Control, 12.- Entitat Gestora, 15.- Funcions de l'Entitat Depositària, 16.- Retribucions de les Entitats Gestora i Depositària, 22.- Política d'Inversions del Fons de Pensions, 23.- Sistema Financer i Actuarial,  32.- Liquidació de Plans de Pensions.

La Comissió de Control acorda per unanimitat aprovar la nova versió de les normes de funcionament del Fons, que substituïx les actualment vigents i el contingut de les quals s'ajusta al model normalitzat de Normes de Funcionament de Fons de Pensions d'Ocupació publicat per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions en el mes d'octubre de 2014

En compliment del que establix l'article 12 de les Normes de Funcionament del Fons, aprovades, per l'Entitat Gestora es realitza la designació del responsable de l'Entitat Gestora en les relacions amb la Comissió de Control del Fons de Pensions i amb les Comissions de Control dels plans integrats en este.

Així mateix, es comunica la composició actual del Consell d'Administració de Bankia Pensions, SA, E.G.F.P.

2. Adaptació de les especificacions del Pla al RD 681/2014, d'1 d'agost

La Comissió de Control aprova per unanimitat les tres modificacions proposades i que s'indiquen a continuació, que es remetran al DOCV per a la seua publicació.

- Afegir l'apartat 5 a l'article 36, amb la redacció següent:

"5) En els sistemes de designació directa previstos en els punts 2 i 3 anteriors, quan la suma de partícips que hagen cessat la relació laboral amb el promotor i de beneficiaris supere el 20 % del col·lectiu total del pla, haurà de designar-se almenys un membre de la comissió de control que procedisca d'entre estos.

Quan el nombre de partícips que hagen cessat la relació laboral amb el promotor i de beneficiaris supere el 20 % del col·lectiu total del pla, haurà d'efectuar-se un procés electoral si així ho sol·liciten almenys un terç d'estos."

- L'article 31.1. Jubilació, apartat b), quedarà redactat de la manera següent: "Quan no siga possible l'accés d'un partícip a la jubilació, la contingència s'entendrà produïda al complir els 65 anys d'edat, en el moment en què el partícip no exercisca o haja cessat en l'activitat laboral o professional, i no es trobe cotitzant per a la contingència de jubilació per a cap règim de seguretat social".

- Es modifica el nom de l'Entitat Gestora en el títol preliminar de les Especificacions, en el sentit de substituir Aseval per Bankia Pensions.

3. Proposta de l'índex de referència a aplicar a la gestió del Fons en 2015

Queda aprovada per unanimitat de la Comissió de Control del Pla de Pensions la proposta d'ascendir la posició central al 20% en inversió en renda variable, amb un marge del 5% per dalt o per baix i mantindre el 5% en tresoreria.

4. Informació econòmica: rendibilitat a tancament d'any 2014, canvis en la cartera d'inversions, visió estratègica de l'any 2015, perspectives.

Un representant de l'entitat gestora explica les estratègies 2015 per a Pensioval VII, FP.

5. Informes facilitar per part de la Gestora del Pla als membres de la Comissió de Control.

Un representant de la gestora explica l'informe de Gestió a 31 de desembre de 2014, remés amb la convocatòria.

6. Tractament de les aportacions errònies per part dels partícips al Pla de Pensions i errors de les oficines de Bankia.

S'han produït casos en què bé per errors de l'entitat bancària o per les i els partícips es realitzen aportacions al pla de pensions d'empleats de la Generalitat, quan la intenció de les persones partícips és que es realitze a un altre pla de pensions. Per agilitat i per no perjudicar les i els partícips, es planteja si la voluntat de la Comissió de Control és permetre que estos errors es corregisquen, provinguen tant dels i de les partícips o del personal empleat de Bankia, i es proposa delegar en l'Oficina d'Atenció al Partícip, amb el vistiplau de la secretària de la Comissió, l'autorització per a corregir estos errors, i posteriorment donar compte a la Comissió de Control en la següent reunió.

La Comissió de Control aprova per unanimitat el procés proposat.

7. Problemàtica dels partícips amb més d'un Pla de Pensions

S'aborda una reclamació presentada per una partícip que es va jubilar anticipadament i parcialment, va sol·licitar rescatar un pla de pensions personal i quan es va jubilar totalment va decidir rescatar el pla de pensions de la Generalitat. La Comissió de Control acorda remetre la reclamació a Bankia Pensions perquè la resolga conforme establisca la normativa corresponent.

8. Precs i preguntes

Com es va acordar en l'última reunió en què es van aprovar la renovació de càrrecs, es va proposar que la vicepresidència l'exercisca algun representant de les persones partícips i beneficiàries. L'esmentada proposta és acceptada i la persona designada accepta el nomenament.

REUNIÓ DE 14/04/2015

  • Aprovació de Comptes anuals de Pensioval VII, FP, exercici 2014. Informe d'auditoria.
  • Torn obert de paraules

Resum dels acords adoptats per la Comissió

El representant de Bankia Pensiones explica que l'informe final de l'auditor ja està emés junt amb els comptes anuals de l'exercici 2014, els presenta i en realitza una breu explicació.

El president, una vegada revisats els comptes, sotmet a votació la seua aprovació i s'aproven per unanimitat. A continuació el president i la secretària les firmen i s'entreguen al representant de Bankia Pensiones.

REUNIÓ DE 26/05/2015

  • Nomenament d'auditor per a l'exercici 2015.
  • Renovació de la pòlissa de RC de la Comissió de Control.
  • Informació sobre utilització de comptes globals (comptes Òmnibus) per l'Entitat Depositària del Fons.
  • Designació d'actuari per a la revisió dels exercicis 2012-2013-2014.
  • Precs i preguntes

Resum dels acords adoptats per la Comissió de Control:

Quant al nomenament d'auditor per a l'exercici 2015, després d'un breu debat sobre el tema, s'acorda, per majoria, contractar amb l'auditoria de PricewaterhouseCoopers Auditores.

S'acorda, així mateix, per unanimitat seguir amb la pòlissa de RC amb Zurich.

El representant de Bankia Pensions informa la Comissió de Control sobre la utilització de comptes globals (comptes òmnibus) per l'Entitat Depositària el Fons. La Comissió de Control es dóna per assabentada.

Quant a la designació d'actuari per a la revisió dels exercicis 2012 a 2014, s'acorda per unanimitat continuar amb l'actuari de la Universitat de València.

REUNIÓ DE 16/12/2015

1. Renovació dels membres de la Comissió de Control del Pla de Pensions.

2. Ratificació i/o renovació de càrrecs.

3. Ratificació de la delegació en l'Oficina d'Atenció el Partícip de les mobilitzacions i reembossaments realitzats per error i delegació, si és el cas, de la recuperació de drets consolidats en cas de malaltia greu o desocupació de llarga duració.

4. Informació sobre l'estat actual de la gestió del Pla de Pensions de la Generalitat.

5. Precs i preguntes

Resumen de los acuerdos adoptados por la Comisión de Control

S'aprova per unanimitat la renovació dels membres de la Comissió de Control del Pla de Pensions amb motiu de les eleccions autonòmiques i sindicals i es ratifiquen els càrrecs  existents.

Es ratifica, així mateix, la delegació en l'Oficina d'Atenció al Partícip de l'autorització de la gestió de les mobilitzacions i reembossaments realitzats per error, i la delegació de l'autorització de la recuperació de drets consolidats en cas de malaltia greu o desocupació de llarga duració, si és el cas. Estes delegacions es realitzen per a agilitzar la gestió en estes situacions, i es realitzarà amb el vistiplau de la secretaria de la Comissió, donant compte dels casos aprovats, a posteriori, a la Comissió de Control.

L'entitat gestora Bankia Pensions informa sobre l'estat actual de la gestió del Pla de Pensions de la Generalitat i previsions de futur. Així mateix, informa sobre l'índex de referència per a l'any 2016, aprovat pel Comité de Riscos de la Gestora, amb data 2 de desembre, per a Pensioval VII, Fons de Pensions, de tot això la Comissió es dóna per assabentada i conforme.