Reunions mantingudes fins al 2017

« Ves enrere

Reunions 2014

Reunions 2014

Reunió 15.07.2014

 • 1. Aprovació de la política d'inversions del fons PENSIOVAL VII, FP.
 • 2. Presentació del nou Informe de gestió del Pla de Pensions per a Empleats de la Generalitat.
 • 3. Presentació del Portal de l'empleat
 • 4. Adopció d'acord de remissió de la Circular 1/2014.
 • 5. Precs i preguntes.

Resum dels acords adoptats per la Comissió:

S'aprova i firma el document de política d'inversions, proposada i explicada per Bankia Pensions en l'anterior reunió de la Comissió de Control, de 16 de juny de 2014.

Es presenta el nou Informe de gestió del Pla de Pensions per a Empleats de la Generalitat, i tal com es va acordar, s'ha incrementat la inversió en renda variable, tot i que encara no s'ha arribat al 15% aprovat, buscant sempre les millors inversions.

L'entitat gestora presenta el Portal de l'empleat, en què es podrà obtindre la informació actualitzada sobre el pla de pensions d'empleats de la Generalitat. Per a accedir a realitzar consultes en el portal es necessita una clau d'accés que es pot obtindre en qualsevol oficina de Bankia.

Per unanimitat, s'adopta l'acord d'aprovació i remissió a totes les entitats promotores de la Circular 1/2014, sobre coordinació entre les diverses entitats promotores en la gestió del pla de pensions.

Es proposa sol·licitar la col·laboració amb la Comissió de Control d'una persona representant de l'Institut Valencià de Finances en els assumptes que es considere oportú.

Reunió del 16.06.2014

 • 1. Informació de Bankia pensions sobre la situació del pla després que esta entitat assumisca la gestió.
 • 2. Proposta de modificació de la política d'inversions i índexs de referència. Aprovació.
 • 3. Precs i preguntes

Resum dels acords adoptats per la Comissió:

Els representants de Bankia pensions expliquen el procés de mobilització del pla que ha sigut totalment transferit a Bankia.

Després d'un debat sobre la política d'inversió, s'acorda ampliar fins a un 15% el perfil de risc del fons, amb major consum de tracking error i fer una pròxima reunió el 17 de juliol, amb la presència del gestor d'inversions de Bankia pensions. 

Reunió 12/05/2014

 • 1. Valoració de la documentació remesa el passat 31 de març de 2014
 • 2. Precs i preguntes

Resum dels acords adoptats per la Comissió de Control

Després de debatre sobre les ofertes presentades per dos entitats gestores, s'acorda demanar informe l'Advocacia General de la Generalitat sobre la valoració jurídica actual derivada dels canvis produïts en les entitats gestores i depositària.

Reunió 26/03/2014

Orde del dia

 • 1. Aprovació de comptes anuals de Pensioval VII, F. P. exercici 2013. Informe d'auditoria.
 • 2. Renovació de la pòlissa de responsabilitat civil per a membres de la comissió de control del fons.
 • 3. Proposta de modificació de política d'inversions i índexs de referència. Aprovació.
 • 4. Autorització a un partícip perquè faça efectius els drets consolidats, perquè es troba en el cas excepcional de desocupació de llarga duració previst en l'article 30.2 de les especificacions del Pla de Pensions dels Empleats de la Generalitat.
 • 5. Torn lliure de paraula.

Resum dels acords adoptats per la Comissió de Control

L'entitat gestora informa que els comptes han sigut auditats i enviats abans a totes les persones integrants de la comissió de control. S'aproven per unanimitat i els firmen el president i la secretària.

Respecte a la renovació de la pòlissa de responsabilitat civil per a membres de la comissió de control del fons, es manté amb la mateixa asseguradora, Zurich, i es renovarà al mateix preu dels anys 2012 i 2013.

La comissió de control acorda per unanimitat atendre la sol·licitud d'un partícip desocupat perquè liquide els drets consolidats.

La secretària explica que determinades entitats gestores de plans de pensions d'ocupació estan enviant propostes per a gestionar el fons de pensions. S'acorda comunicar esta informació als membres de la comissió de control.

Reunió 05/02/2014

 • 1. Informació, anàlisi i avaluació de les rendibilitats mensuals, anuals i acumulades obtingudes pel Pla de Pensions de la GVA des de l'inici fins a l'actualitat: novembre de 2009 - octubre 2013, i comparativa amb altres plans de composició semblant basada en dades d'Inverco.
 • 2. Informació detallada (mensual i anual) dels tipus d'interés i dels rendiments nets generats pels fons situats en posició de "tresoreria": fons en comptes a la vista, fons invertits en depòsits bancaris a curt termini i fons monetaris.
 • 3. Torn lliure de paraula

Resum dels acords adoptats per la comissió de control

Dins de l'apartat del torn lliure de paraula, informa la secretària que s'ha rebut un escrit firmat per la directora de Recursos Humans del Consorci Hospital General Universitari de València, de data 3 de febrer de 2014, pel que sol·licita a la comissió que, en el cas que una persona partícip accedisca a una situació de jubilació parcial, "es dispose el que és necessari perquè, en els casos en què els empleats facen ús de la previsió del primer paràgraf de l'article 27.3, l'entitat gestora envie la informació a les entitats promotores per tal que els conste i per a garantir que no s'encavalquen la condició de partícip i de beneficiari d'un mateix empleat públic per la contingència de jubilació".

Això es dóna pel fet que, segons el que establixen les especificacions, en els casos de jubilació parcial d'una persona partícip, és ella la que decidix accedir a les prestacions corresponents a la jubilació o no accedir-hi.

Els membres de la comissió accepten que es facen les gestions sol·licitades en l'escrit.

Reunió 15/10/2014

 • 1. Renovació i acceptació de càrrecs
 • 2. Modificació de la Política d'Inversions del fons PENSIOVAL VII, FP
 • 3. Precs i preguntes

Resum dels acords adoptats per la comissió de control

 En la Mesa General de Negociació I, de personal funcionari, estatutari i laboral, del passat 17 de setembre, es va designar nou representant de l'òrgan directiu que exercix les competències en matèria de pressupostos i president de la Comissió. Per això, la Comissió acorda la renovació de l'esmentat càrrec. Així mateix, es designa vicepresident i vicesecretari atés que no s'havien designat fins a hui.

S'acorda per unanimitat la modificació de la política d'inversions del fons, per a adequar-la a una modificació normativa, Reial Decret 681/2014 d'1 d'agost, pel qual es modifica el Reglament de plans i fons de pensions. Es fa una nova redacció en els temes següents: risc inherent a les inversions de mercat, risc de contrapart i s'amplien els criteris d'inversió socialment responsable. L'objectiu futur seria subscriure els Principis d'Inversió Responsable de l'ONU, coneguts com "UN-PRI".