Reunions mantingudes fins al 2017

« Ves enrere

Reunions 2013

Reunions 2013

Reunió 17/04/2013

 • 1. Aprovació de comptes anuals de PENSIOVAL VII, FP referits a l'exercici 2012.
 • 2. Renovació de la pòlissa de responsabilitat civil per als membres de la comissió de control.
 • 3. Nomenament d'auditor per als exercicis 2013, 2014 i 2015.
 • 4. Donar compte de l'informe de l'Advocacia de la Generalitat, de 16 de maig de 2012, sobre les sol·licituds d'abonament de personal que es va jubilar abans de l'entrada en vigor del pla i, si és el cas, proposta de resolució de les reclamacions presentades
 • 5. Donar compte dels escrits presentats a la Comissió:
  • Escrit d'USOCV, sector de Sanitat, de 22/02/2013.
  • Escrit del Consorci Hospital General Universitari de València, amb data 26/02/2013.
 • 6. Precs i preguntes.

Resum dels acords adoptats per la comissió de control

S'aproven per unanimitat els comptes anuals i els firma la secretària de la comissió.

Respecte a l'escrit presentat per USOCV, dirigit a la part sindical de la comissió de control del pla de pensions dels empleats de la Generalitat, pel qual sol·liciten que tinguen en consideració allò que s'exposa en el seu “Informe preliminar per a l'estudi de sol·licitud de separació de la Conselleria de Sanitat com a entitat promotora del pla de pensions dels empleats de la Generalitat Valenciana o per a la sol·licitud de la terminació del dit pla de pensions en cas d'acord amb la resta de les federacions d'empleats públics, la comissió decidix contestar-lo conjuntament per les dos parts, les entitats promotores i els representants de les persones partícips i beneficiàries.

Es planteja novament la necessitat de creació de l'oficina d'atenció al partícip, s'accepta la proposta que puga ser virtual. Es vol posar en marxa com més prompte millor per a donar una resposta a les peticions de partícips i persones beneficiàries i oferir una informació més transparent del funcionament del pla de pensions.

Per a resoldre la sol·licitud d'adhesió del Consorci de l'Hospital General Universitari de València, el president accepta fer una reunió entre les parts implicades i després es traslladarà a la comissió.

Reunió 09/07/2013

 • 1. Estratègia d'inversió 2013.
 • 2. Informació sobre el nomenament d'auditor per als exercicis 2013, 2014 i 2015.
 • 3. Proposta de resolució de les reclamacions presentades sobre les sol·licituds d'abonament de personal que es va jubilar abans de l'entrada en vigor del pla.
 • 4. Resposta a la reclamació presentada per USOCV el 22/02/2013.
 • 5. Informació sobre l'adhesió al pla de pensions del Consorci Hospital General Universitari de València.
 • 6. Oficina de l'atenció al partícip.
 • 7. Precs i preguntes.

Resum dels acords adoptats per la comissió de control

Es consideren dos propostes respecte a la política d'inversió: des de la presidència, sempre que no es perda valor adquisitiu, es preferix un valor segur; des de la part social es proposa modificar la política d'inversió i exposar-se a la renda variable, veure com evolucionen els tipus d'interés i prendre la decisió passat l'estiu. Es prendrà la decisió a l'octubre.

Es recorda que la contractació de l'auditoria cobrix fins a desembre de 2014.

Tots els assistents mostren la seua conformitat amb la proposta de resolució de l'Advocacia que, respecte a les reclamacions presentades sobre sol·licitud d'abonament per persones jubilades abans de l'entrada en vigor del pla, considera que no complixen els requisits per a ser inclosos com a partícips.

Després de l'informe favorable de la Direcció General de Recursos Econòmics, la Direcció General de Pressupostos proposa que el personal del Consorci de l'Hospital General Universitari de València s'incorpore al pla de pensions, amb la qual cosa es dóna per tancada l'adhesió.

Reunió 13/11/2013

 • 1. Anàlisi d'alternatives per a l'Estratègia d'Inversió
 • 2. Modificació de la Política d'Inversions. Inclusió de criteris ISR (Inversió Socialment Responsable)
 • 3. Presentació de Bankia Pensions
 • 4. Modificació del títol preliminar de les Especificacions relativa a la definició "Entitat dipositària", i publicació
 • 5. Oficina d'atenció al partícip
 • 6. Relacions de la Comissió de Control del Pla de Pensions amb les entitats promotores
 • 7. Publicació en el DOCV dels acords aconseguits en les reunions de 13 de desembre de 2010, 15 d'abril de 2011 i 9 de juliol de 2013 de la Comissió, sobre modificació de l'art. 20.2 i diverses adhesions que s'incorporen en l'apartat 3 de la Addenda de les Especificacions
 • 8. Precs i preguntes.

Resum dels acords adoptats per la comissió de control

Quant a l'estratègia d'inversió, s'acorda per unanimitat de les i els representants de les entitats promotores i de la representació del personal partícip i beneficiari, el següent:

Respecte al perfil de risc del Fons, es mantindrà una posició central entorn del 12,5%, sense superar el 20%, en renda variable

Restringir al mínim la quantitat en compte corrent, donada la seua baixa rendibilitat, i que la quantitat restant s'invertisca en fons monetaris o dipòsits amb major rendibilitat

S'aprova la modificació de les Especificacions del pla de pensions, en l'Annex I, Títol preliminar, Definicions, Entitat dipositària: se substitueix Bancaixa per Bankia.

Es considera apropiada l'estructura i contingut de la pàgina elaborada de l'Oficina d'Atenció al Partícip, acceptant que tinga un enllaç amb la pàgina web de Bankia-pensions, quan s'implante.

S'acorda habilitar a la secretaria de la Comissió per a enviar informació a les entitats promotores que els afecte i per a la preparació d'unes instruccions que faciliten la coordinació d'actuacions.

Es decideix publicar en el DOCV els acords aconseguits per la Comissió pendents de publicació, per a general coneixement.

S'acorda l'assistència com a assessor/a de un interventor o una interventora de la Generalitat a les reunions de la Comissió.

Reunió 28/11/2013

 • 1. Aclariment a la resposta remesa per l'entitat gestora Aseval relativa als acords adoptats en la reunió del passat 13 de novembre respecte a l'estratègia d'inversió
 • 2. Precs i preguntes.

Per Aseval es facilita la informació sol·licitada, no adoptant-se acord algun.