Reunions mantingudes fins al 2017

« Ves enrere

Reunions 2012

Reunions 2012

Reunió 24 i 26/04/2012

 • 1. Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior.
 • 2. Aprovació dels comptes anuals de l'exercici 2011.
 • 3. Estat de situació del pla de pensions.
 • 4. Designació d'auditors.
 • 5. Designació d'actuari per a la revisió financeroactuarial dels últims tres exercicis.
 • 6. Renovació de la pòlissa de RC dels membres de la comissió de control.
 • 7. Precs i preguntes.

Reunió 24/05/2012

 • 1. Informació sobre la política d'inversions del fons de pensions per als empleats de la Generalitat.
 • 2. Precs i preguntes.

Reunió 28/12/2012

 • 1. Modificació dels membres de la Comissió de Control.
 • 2. Aprovació de la nova política d'inversions.
 • 3. Precs i preguntes.