Reunions mantingudes fins al 2017

« Ves enrere

Reunions 2010

Reunions 2010

Reunió 22/04/2010

 • 1. Formació de la mesa d'edat, acceptació de les declaracions subscrites per tots els membres de la comissió i elecció dels càrrecs de president i secretari.
 • 2. Presa de possessió del president i secretari dels seus càrrecs.
 • 3. Modificació de l'addenda a les especificacions del pla en els termes previstos en l'annex I.
 • 4. Presa en consideració i, si és el cas, acceptació de les sol·licituds d’adhesió al pla de pensions de conformitat amb el que establix l'article 7 de les especificacions.
 • 5. Dació de comptes de l'entitat gestora del pla i, si és el cas, aprovació dels comptes anuals.
 • 6. Presentació de les ofertes preferents als partícips del pla per l'entitat depositària del fons.
 • 7. Tractament de les renúncies al pla.
 • 8. L'oficina d'atenció al partícip.
 • 9. Política de comunicació dels acords adoptats per la comissió de control.
 • 10. Precs i preguntes.

Reunió 13/07/2010

 • 1. Lectura i aprovació d'acta de la reunió de la comissió de control de 22 d'abril de 2010.
 • 2. Acceptació dels càrrecs de la comissió de control que no van aportar la documentació en el seu dia.
 • 3. Protocol d'aprovació d'actes de les reunions (l'acta de cada una de les sessions s'haurà d'aprovar al final de la sessió o, si és el cas, facultar el president, vicepresident, secretari i vicesecretari perquè l'aproven per delegació de la comissió).
 • 4. Adhesions al pla i modificació de la redacció de les addendes de les especificacions del pla en els termes que es recullen en l'annex d'este orde del dia.
 • 5. Dació de comptes de l'entitat gestora del pla dels informes mensuals i trimestrals de la gestió del pla.
 • 6. Assegurança de responsabilitat civil per als membres de la comissió de control i autorització al president perquè la contracte.
 • 7. Precs i preguntes.
 • 8. Aprovació de l'acta de la sessió.

Reunió 13/12/2010

 • 1. Acceptació dels càrrecs de la comissió de control que no van aportar la documentació en el seu dia, ratificació de l'acceptació de tots i cada un dels membres.
 • 2. Adhesions al pla i modificació de la redacció de l'addenda de les especificacions del pla en els termes que es recullen en l'annex d'este orde del dia.
 • 3. Informe sobre l'estat dels reconeixements individuals com a partícip del pla, així com el reconeixement de la condició de beneficiari per jubilació en els termes de l'article 20.1 de les especificacions del pla.
 • 4. Dació de comptes de l'entitat gestora del pla dels informes mensuals i trimestrals de la gestió del pla.
 • 5. Assegurança de responsabilitat civil per als membres de la comissió de control i autorització al president per a contractar-la.
 • 6. Reconeixement de la condició de beneficiari del pla després de la defunció del partícip i, si és el cas, modificació de l'article 20.2 de les especificacions del pla, que queda redactat en els termes següents: "En el cas de la contingència de defunció de partícip, partícip en suspens o beneficiari, en este últim cas que haja sigut o no prèviament partícip del pla, podran ser beneficiàries les persones físiques designades en el formulari facilitat per l'entitat gestora o document anàleg. A falta de designació expressa, seran beneficiaris de forma preferent i excloent el cònjuge del causant, sempre que no estiga separat judicialment, la seua parella de fet, els descendents a parts iguals, els ascendents a parts iguals i la resta d'hereus d'acord amb les normes del dret civil. Si no n'hi ha, s'entendrà que el partícip ha designat el pla com a beneficiari d'estes prestacions. L'entitat gestora tindrà en tot moment a disposició dels partícips documents en què puguen procedir a la designació de beneficiaris o la modificació."
 • 7. Precs i preguntes.
 • 8. Aprovació de l'acta de la sessió.