Cobrament de prestacions

Cobrament de prestacions

Quan puc cobrar la prestació?

En els casos següents:

  1. Jubilació.
  2. Incapacitat total, absoluta o gran invalidesa.
  3. Defunció.
  4. Dependència severa o gran dependència.

Hi ha alguna altra situació que em done dret a cobrar la prestació?

Sí. En els casos de desocupació de llarga duració i malaltia greu, sempre que es complisquen els requisits que en cada cas són obligatoris, d'acord amb el que estipulen les especificacions del Pla.

Si jo muir abans de la jubilació, qui rep la quantitat que em correspondria a mi?

Seran beneficiaris els hereus legalment establits o els designats en l'entitat gestora.

Com puc fer una designació expressa de beneficiària o beneficiari?

Tots els tràmits es realitzen en les oficines de Bankia, personalment o a través de la banca online.

Puc canviar la designació expressa de persones beneficiàries una vegada feta?

Si, en qualsevol moment.

I en el cas que no haja designat beneficiaris o beneficiàries?

A falta de designació expressa, seran persones beneficiàries, de forma preferent i excloent, qui siga cònjuge del causant, sempre que no estiga separat judicialment, la seua parella de fet, els descendents a parts iguals, els ascendents a parts iguals, i la resta de persones hereves d'acord amb les normes de Dret Civil. En defecte dels anteriors, s'entendrà que la persona partícip ha designat el Pla com a beneficiari d'aquestes prestacions.

Com puc cobrar la prestació?

La persona beneficiària pot triar cobrar la prestació entre alguna de les opcions següents:

  • Prestació en forma de capital: cobrament de la prestació en un pagament únic.
  • Prestació en forma de renda: cobrament en dos o més pagaments successius amb periodicitat regular, incloent-hi almenys un pagament en cada anualitat.
  • Prestació en forma mixta: consistix en la combinació de qualsevol de les modalitats de renda amb un sol cobrament en forma de capital.

Les prestacions derivades de les aportacions realitzades a favor de persones amb diversitat funcional pel seu cònjuge o persones previstes en aquestes especificacions, de les quals la pròpia persona amb diversitat funcional siga beneficiària, hauran de ser en forma de renda. No obstant això, podran percebre's en forma de capital o mixta, d'acord amb el que preveu aquestes especificacions, en els supòsits següents:

a) En el cas que la quantia del dret consolidat al succés de la contingència siga inferior a un import de dues vegades el salari mínim interprofessional anual.

b) En el cas que la persona amb diversitat funcional beneficiària es veja afectada de gran invalidesa, requerint l'assistència de tercera persona per a les activitats més essencials de la vida.

Quina és la fiscalitat de les prestacions?

Tributen com a rendiment del treball en l'IRPF de l'exercici en què es cobren, s'integren en la base imposable general.

Quina documentació necessite per a cobrar la prestació?

Sol·licitud de prestació firmada, comunicació de dades personals (retenció de l'IRPF) i fotocòpia del DNI del partícip.

A més, segons els casos:

  • Jubilació: certificat que acredite la jubilació expedit per l'INSS o l'òrgan competent.
  • Invalidesa: còpia de la proposta i la resolució d'invalidesa de l'INSS o l'òrgan competent.
  • Defunció: partida de defunció del partícip o la partícip i fotocòpia del DNI del beneficiari o beneficiària.

Si no hi ha designació expressa de cap persona beneficiària: llibre de família i certificat d'últimes voluntats. L'entitat gestora pot sol·licitar tota documentació complementària que siga necessària, atenent les circumstàncies concretes de cada cas.

On puc presentar la documentació?

La documentació es podrà presentar en qualsevol oficina de Bankia