Competències

Competències

L'Oficina d'Atenció a la persona partícip atendrà les consultes fetes per les persones partícips i beneficiàries del pla de pensions dels empleats i les empleades de la Generalitat, i facilitarà la relació d'estos amb l'entitat gestora del pla i la Comissió de Control.

Els drets d'informació i consulta dels partícips i/o beneficiaris i beneficiàries estan arreplegats en els articles 12 i 13 de les especificacions del pla de pensions. Per a exercir estes funcions es crea en la pàgina web de la Conselleria de Justíca, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, l'Oficina d'Atenció a la persona Partícip, que atendrà les consultes fetes per les persones partícips i beneficiàries. Així mateix, des d'ací es podrà accedir a la informació detallada i actualitzada sobre el funcionament del pla de pensions.

L'article 40 de la Resolució de 2 de maig de 2017, de la presidenta de la Comissió de Control del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat, per la qual es dóna publicitat a l'Acord adoptat per aquesta Comissió el 28 d'abril de 2017, pel qual s'aprova el text consolidat de les especificacions del Pla de Pensions corresponent al personal esmentat establix que "en l'àmbit del present pla hi haurà, sota la dependència funcional de la Comissió de Control, una Oficina d'Atenció a la persona Partícip l'estructura, organització i assignació de recursos de la qual es determinarà pels òrgans competents de la Generalitat.

L'Oficina d'Atenció a la persona Partícip tindrà com a funcions, entre altres: atendre les consultes que li formulen els partícips i beneficiaris, facilitar les relacions dels partícips i beneficiaris amb l'entitat gestora del pla quan així se li siga requerit i qualssevol altres que li siguen expressament conferides per les presents especificacions".