Visualització de contingut web

Borsa de Treball

 

      NOTÍCIES (14/07/2020) : Després de la Correcció d'errors publicada en el dia d'ahir en el DOVC, per a aquelles persones que vullgueu aportar cursos nous a la vostra sol·licitud ja presentada, haureu de presentar una nova sol·licitud. Tindre en compte que l'útlima sol·licitud que presenteu serà la vàlida

 

       PUBLICACIÓN DOCV (13/07/2020), Correción de errores: 

  https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/13/pdf/2020_5525.pdf

 

CURSOS VALORABLES BORSA PERSONAL INTERÍ  (09/07/2020)

Havent-se observat que en la Convocatòria publicada l'ANNEX II sobre els cursos valorables estava incomplet, procedim a publicar en la intranet i en la Web de la Conselleria de Justícia  ADDENDA a l'ANNEX II amb el llistat complet.

S'han ampliat els cursos que faltaven oferits per la *DGJ i l'IVAP, així com tots els cursos de contingut jurídic i informàtic oferits pel sistema universitari espanyol

Havent-se desenvolupat noves aplicacions informàtiques en aquest Servei de Personal, estem en condicions de comprovar d'ofici els cursos oferits per la DGJ i l'IVAP realitzats per qualsevol persona sol·licitant, per la qual cosa no és necessari adjuntar a la sol·licitud certificat acreditatiu dels cursos oferits per la DGJ i l'IVAP. 

S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud, certificat dels cursos oferits pels Sindicats dins del Pla de Formació contínua de les Administracions Públiques que figuren en l'Annex II i de tots els cursos de contingut jurídic i informàtic oferits pel sistema universitari espanyol.

S'admetran els mateixos cursos de l'Annex II i Addenda d'edicions anteriors a l'any 2015.

ADDENDA al ANEXO II: /documents/19318332/0/VALENC.+DOCV+ADDENDA+CURSOS+DGJ-IVAP+%2CUNIV..pdf/0467e86a-815b-4368-964a-e3ab63bd2ac4

 

AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES BORSA PERSONAL INTERÍ JUSTÍCIA (09/07/2020)

      Com a conseqüència de l'anterior s'amplia cinc dies naturals el termini de presentació de           sol·licituds d'inscripció i inclusió, finalitzant el termini el dia 20 de juliol de 2020.

 

Borsa de personal interí

Ordre i Convocatòria de Borses de Personal Interí per a l'Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana 2020

 RESOLUCIÓ de la Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es convoca la constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de mèdics forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial de l'Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana. A la Convocatòria li acompanyarà la sol·licitud d'inscripció i inclusió, per a tots aquells que desitgen formar part de la borsa de treball. El termini de presentació d'aquestes sol·licituds  serà de 15 dies naturals des de l'endemà a la publicació del DOCV. Més informació en els següents links:

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/17/pdf/2020_1427.pdf Ordre 3/2020 de 7 de febrer (DOGV núm. 8741) de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública sobre selecció i nomenament de personal interí per a cobrir llocs dels cossos de mèdics forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'Administració de justícia en la Comunitat Valenciana

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_4601.pdf  RESOLUCIÓ de 02 de març de 2020, de la Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es convoca la constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de mèdics forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial de l'Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana. A la Convocatòria li acompanyarà la sol·licitud d'inscripció i inclusió, per a tots aquells que desitgen formar part de la borsa de treball. El termini de presentació d'aquestes sol·licituds  serà de 15 dies naturals des de l'endemà a la seua publicació

 

La sol·licitud d'inscripció i inclusió ajustada al model ANNEX I de la    Convocatòria, es troba publicat en les següents direccions

 

-Castellà

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20702&version=amp

 -Valencià

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20702&version=amp

 

- Preguntes freqüents FAQs

 

- Instruccions per a emplenar la sol.licitu d'inscripció i inclusió

 

- email per a consultes:   bolsapinterinojust@gva.es

L'única finalitat de l'email és merament informativa i divulgativa, en cap cas  les respostes suposen una resolució, acord, decisió ni, en definitiva, criteri que vincule a la Conselleria.

En tot cas es preserven les competències que puguen correspondre a autoritats o funcionaris en matèries a les quals ací es faça referència.

 

CURSOS VALORABLES BORSA PERSONAL INTERÍ

 Havent-se observat que en la Convocatòria publicada el apartat de cursos de la DGJ i l'IVAP i CSIF està incomplet, s'informa que durant el dia de hui publicarem en la intranet i en aquesta web de la Conselleria de Justícia el llistat complet.

En qualsevol cas, havent-se desenvolupat noves aplicacions informàtiques en aquest Servei de Personal, estem en condicions de comprovar els cursos dels últims cinc anys oferits per la DGJ i l'IVAP realitzats per qualsevol persona sol·licitant, per la qual cosa no és necessari adjuntar certificat acreditatiu dels cursos oferits per la DGJ i l'IVAP.

/documents/19318332/0/DOCV+ADDENDA+CURSOS+DGJ-IVAP+%2C%20CSIF+pdf.pdf/67b3aada-69cd-4cec-9f15-1ae507d21005

 

"Resolució de 16 d'abril de la Direc. General de Justícia, aprovant la Constitució provisional de Borsa de Treball, per a la provisió temporal de llocs del Cos de Metges Forenses de l'Administració de Justícia en els Instituts de Medicina Legal de la Comunitat Valenciana"

Publicat el 19 d'abril de 2018

"Annex I" (Admesos)

Alacant

Castelló

València

"Annex II" (Exclosos)

Alacant

Castelló

València

 

 

 

Ordre 3/2011, de 21 de setembre de 2011, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, sobre selecció i nomenament de funcionaris interins per a cobrir llocs dels cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'administració de justícia en la Comunitat Valenciana.

 

RESOLUCIÓ DE 8 DE FEBRER DE 2016, DE LA DIRECTORA GENERAL DE JUSTÍCIA, PER LA QUAL NOMENA LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I SEGUIMENT PREVISTA PER L'ORDRE 3/2011, DE 21 DE SETEMBRE, DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL, SOBRE SELECCIÓ I NOMENAMENT DE FUNCIONARIS INTERINS PER A COBRIR LLOCS DELS COSSOS DE METGES FORENSES, GESTIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA, TRAMITACIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA I AUXILI JUDICIAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Resolució de 8 de febrer de 2016

 

Publicitat de les Borses de Treball dels cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'administració de justícia en la Comunitat Valenciana.

Llistats a data  22 de Juny de 2020

 

Constitució definitiva de borses de treball per a la provisió temporal de llocs de treball dels cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'Administració de Justícia en la Comunitat Valènciana (Motius d'Exclusió).

Annex I: Admesos en la borsa de treball

Annex II: No admesos en la borsa de treball per no obtindre puntuació suficient