Presentació

La Direcció General de Justícia exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les corresponents en matèria de relacions amb la justícia, infraestructures judicials, gestió i formació del personal al servei de l'Administració de justícia, planificació de l'Oficina Judicial, justícia gratuïta, atenció a víctimes de delicte, col·legis professionals, associacions, fundacions, registres i notariat, unions de fet i mediació.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

a) Dirigir, impulsar, coordinar i executar les competències que han sigut atribuïdes a la Generalitat en l'àmbit de l'Administració de Justícia, en aplicació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, i de l'article 69.3 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en particular les relatives a relacions amb la justícia, infraestructures judicials i gestió d'unitats, serveis tècnics de suport als òrgans jurisdiccionals, gestió de recursos humans, formació del personal al servei de l'Administració de justícia, planificació de l'Oficina Judicial i justícia gratuïta.

b) Organitzar, executar i controlar la política de la Generalitat en matèria d'atenció a la víctima del delicte a través de la xarxa d'oficines d'atenció a les víctimes del delicte i relacions amb els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana.

c) Implantar, desenvolupar i impulsar en tots els àmbits mesures encaminades a la desjudicialització de conflictes, així com mecanismes alternatius de resolució d'aquests.

d) Dirigir, impulsar, coordinar i executar les competències que han sigut atribuïdes a la Generalitat, en aplicació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de les corresponents normes sectorials, en matèria de col·legis professionals, associacions, fundacions, unions de fet, registres i notariat.

Novetats

Semana de la Mediación en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas impulsa los días 14 a 19 de mayo de 2018 la Semana...

Distribución por Aulas ejercicio TPA próximo 12/05/18

Distribución por Aulas para la realización del primer ejercicio el próximo 12 de mayo de 2018 para ingreso al Cuerpo de Tramitación Procesal y...

Distribución por Aulas ejercicio TPA próximo 12/05/18

Distribución por Aulas para la realización del primer ejercicio el próximo 12 de mayo de 2018 para ingreso al Cuerpo de Tramitación Procesal y...

Distribución por Aulas para la realización del primer ejercicio el próximo 12 de mayo de 2018 para ingreso al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, acceso libre.

Distribución por Aulas para la realización del primer ejercicio el próximo 12 de mayo de 2018 para ingreso al Cuerpo de Tramitación Procesal y...

Distribución por Aulas ejercicio TPA próximo 12/05/18

Distribución por Aulas para la realización del primer ejercicio el próximo 12 de mayo de 2018 para ingreso al Cuerpo de Tramitación Procesal y...