Preguntes freqüents

Quins dies no puc fer cremes controlades de rostolls?

Queda prohibida la crema de rostolls i restes de cultiu de l'1 de juliol al 30 de setembre, i sempre que es declare la preemergència per incendis forestals en el nivell 3.

Es permeten les barbacoes si s'ha decretat una preemergència per incendis?

La Generalitat recorda que està prohibit fer qualsevol tipus de foc, fins i tot a les zones recreatives autoritzades quan s'ha decretat una preemergència per incendis.

Què significa la declaració de preemergència i emergència?

La preemergència ve definida per la probabilitat (a mitjà, curt o molt curt termini) de la materialització d'un fenomen meteorològic advers, com ara fortes nevades, incendis forestals i pluges. Així, les preemergències es decreten en funció del butlletí de fenomen meteorològic advers de l'Institut Nacional de Meteorologia i si se sobrepassen els llindars per a això.

Mentrestant, s'entén per emergència a aquella situació en què, en cas de produir-se una nevada, es constata que hi ha un nivell de danys (talls de vials de comunicació, interrupció de servicis bàsics, etc.) que implica la intervenció coordinada de les administracions públiques i la mobilització de recursos propis o privats per a fer front a l'efecte d'aquest fenomen meteorològic. En aquest cas, es classifiquen en situació 0, 1 i 2.

En el cas dels incendis forestals, les emergències compten amb tres nivells, sent el tercer en què està present l'interès nacional i es fa necessària la funció directiva de l'Administració central de l'Estat.

Les emergències per fortes pluges consten de tres situacions, d'acord amb la Directiva Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant el risc d'inundacions.

Quins són els llindars que les pluges han de sobrepassar per a indicar que són intenses?

Els llindars corresponen a més de 30 l/m2 en una hora i més de 50 l/m'o2 menys en 4 h.

Quines funcions té assignades Protecció Civil? De quin organisme depèn?

Protecció Civil és un servici públic encarregat de la protecció física de les persones, els béns i el medi ambient, en situacions de greu risc i els pilars del qual són la prevenció, la planificació i la gestió d'emergències.

A la Comunitat Valenciana els servicis de Protecció Civil s'estructuren a partir del Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana. Aquest document proporciona el marc organitzatiu i els mecanismes que permeten la mobilització dels mitjans necessaris per a afrontar les emergències.

En la Generalitat, l'organisme competent en Protecció Civil és la Conselleria de Governació, a través de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències.

On puc informar-me diàriament sobre el nivell de risc per incendis forestals?

La pàgina web del servici 112 , www.112cv.com, en la seua pàgina d'inici hi ha un apartat en què s'actualitza la situació per pluges intenses dia a dia, indicant les preemergències o emergències vigents.

Igualment, es pot conèixer la situació de la preemergència/emergència a través de la ràdio, premsa i televisió.

En una situació de pluges intenses, on puc consultar el nivell de preemergència/emergència declarat?

Al web www.112cv.com, en la pàgina d'inici, hi ha un apartat en què s'actualitza la situació per pluges intenses dia a dia, tot indicant-hi les preemergències o emergències vigents.

Igualment, es pot conèixer la situació de la preemergència/emergència a través de la ràdio, premsa i televisió.

Qui dirigeix les emergències?

La competència quant a la direcció de les emergències correspon a la Generalitat, a través de la Conselleria de Governació i el conseller titular, excepte en el cas de risc nuclear i bèl¿lic, la competència del qual correspondria a l'Estat, segons la norma bàsica de Protecció Civil.

Cada organisme competent està establit en cada pla d'emergència i depenent de la situació i nivell en què es trobe l'emergència.

Quin organisme declara el nivell groc, taronja o roig en un fenomen de pluges?

L'Institut Nacional de Meteorologia i en funció dels llindars de precipitacions que s'aconsegueixen es decreta preemergència/emergència per part del Centre de Coordinació d'Emergències.

Quan es retira una preemergència/emergència?

Quan es restableixen les condicions mínimes imprescindibles per a un retorn a la normalitat a les zones afectades per un fenomen meteorològic i/o una emergència.

En un episodi de fortes pluges o nevades, la recepció del fi de fenomen meteorològic advers no implicarà la declaració de fi de la situació de preemergència/emergència, ja que és necessari valorar la incidència dels danys que ha ocasionat.