Visualització de contingut web

Funciones y Competencias de la Subsecretaria

La Subsecretaria té atribuïdes les competències i funcions determinades en l'article 69 de la Llei del Consell.

Entre altres funcions de caràcter tècnic i de gestió li corresponen:

  • La direcció i coordinació dels serveis generals i dependències comunes de la conselleri.
  • La gestió, tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració de la conselleria.
  • L'elaboració de la proposta d'avantprojecte del pressupost anual i el seguiment de l'execució del pressupost.
  • La tramitació dels expedients de contractació.
  • L'emissió d'informes sobre assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu.
  • La tramitació i execució d'actes de gestió econòmica i administrativa d'acord amb les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
  • L'elaboració i emissió d'informes o proposta de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional.
  • Dictar resolucions, instruccions i ordres de servici en assumptes de la seua competència.