Detall Notícia

El Consell destina 45 milions d'euros als col·legis d'Advocats i Procuradors per a garantir l'assistència jurídica gratuïta

08/02/2019

El Ple del Consell ha acordat dotar amb 45 milions d'euros el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors per a garantir el dret a l'assistència jurídica gratuïta i assegurar l'accés a la justícia en 2019.

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques duplica així la quantitat destinada a justícia gratuïta respecte a l'inici de legislatura, en passar de 23,2 milions en 2015 als 45 per a 2019. En concret, s'ha incrementat la partida en més del 90 % per al Col·legi d'Advocats i en més del 100 % per al de Procuradors.

La subvenció va destinada a la representació i/o defensa per advocat o advocada de torn d'ofici i assistència lletrada a la persona detinguda, presa o víctima de violència de gènere, i al funcionament de les oficines d'Orientació Jurídica (SOJ) i activitats de formació.

A més, es financen les despeses derivades de les activitats i serveis que duen a terme els col·legis de Procuradors en matèria d'assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació per procurador/a de torn d'ofici, funcionament dels col·legis de Procuradors i activitats de formació, de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.

Deure constitucional

El conveni articula el deure constitucional que atorga a l'Administració, que ha de prestar en matèria de justícia gratuïta als ciutadans que no disposen de recursos suficients per a litigar i que no disposen, per aquest motiu, dels professionals necessaris per a accedir a la tutela judicial i veure els seus drets i interessos legítims adequadament defesos davant de la Justícia.

De la mateixa manera, la vulnerabilitat especial de determinats col·lectius, entre altres les dones víctimes de violència de gènere, les víctimes del terrorisme i de tracta d'éssers humans, els menors i les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, quan siguen víctimes de situacions d'abús.

Els col·legis professionals constitueixen l'eix fonamental sobre el qual s'articula el servei d'assistència jurídica gratuïta i als quals cal reconéixer el caràcter social de la funció que presten, perquè coadjuven, amb la contribució que fan, al compliment efectiu del dret fonamental d'accés a la justícia i del dret a la justícia gratuïta dels que no tenen recursos.

Nou model de justícia gratuïta

Amb aquesta iniciativa la Conselleria de Justícia contribueix a millorar l'Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana i, molt especialment, en quelcom tan essencial com l'assistència lletrada universal.

Per això, la Generalitat ha creat un model d'assistència jurídica gratuïta per a donar resposta a les noves realitats socials, incrementar l'especialització i establir un nou sistema d'assistència per a les persones més desfavorides.