Detall Notícia

El Consell aprova els estatuts de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica

11/01/2019

El Ple del Consell ha aprovat els estatuts de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, Drets Humans i Llibertats Públiques.

Amb aquest decret s'articula el reglament orgànic i funcional de l'ens autònom que acata el mandat previst en la Llei 14/2017, de la Generalitat, de la memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana.

L'article 44.3 del text legal indica que el Consell ha d'aprovar, mitjançant un decret, els estatuts de l'Institut, en els quals desenvoluparà l'estructura administrativa, les competències, les funcions i el règim jurídic de funcionament.

A més, el configura com a organisme autònom de la Generalitat, amb seu a la ciutat d'Alacant, i adscrit a aquella conselleria competent en matèria de memòria històrica i democràtica ?en l'actualitat, la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques?, amb personalitat jurídica pública pròpia i autonomia funcional i de gestió.

L'Institut de la Memòria Democràtica té com a objecte social l'estudi, la investigació i l'impuls de les mesures establides en l'esmentada norma legal que, d'acord amb les recomanacions de Nacions Unides, es refereixen al dret a la veritat, la justícia, la reparació i la memòria com a garantia de no repetició, que tenen les víctimes de la Guerra Civil i la posterior repressió franquista.

Funcions i organització

Entre les funcions que exercirà l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, Drets Humans i Llibertats Públiques, destaca l'elaboració d'un cens de víctimes de la Guerra Civil i la posterior repressió franquista, i la recuperació i la identificació de les restes que jauen a les fosses localitzades fins ara al territori valencià.

També abordarà altres assumptes, com ara la qüestió de la documentació i dels llocs i itineraris de la memòria democràtica valenciana, o la desaparició forçada de xiquets i xiquetes durant el mateix període, fins que va entrar en vigor la Constitució de 1978.

Pel que fa a l'àmbit organitzatiu, els òrgans de l'Institut són la Presidència, el Consell Rector, el Consell Valencià de la Memòria Democràtica i la Direcció General del mateix organisme autònom.

Pel que fa a la Presidència de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, la Llei li atorga, entre altres funcions, la representació institucional; l'autorització i la signatura de convenis i l'actuació com a òrgan de contractació, i també l'autorització; la disposició de la despesa, i l'ordenació dels pagaments corresponents de l'Institut.

Per la seua banda, el Consell Rector haurà de proposar el Pla estratègic de la memòria democràtica de la Comunitat Valenciana i els programes anuals d'actuació de l'Institut; controlar la tasca de la direcció i l'aprovació del pressupost i els comptes anuals de l'Institut.

El Consell Valencià de la Memòria Democràtica és l'òrgan col·legiat consultiu i de participació de la Generalitat en matèria de memòria democràtica valenciana.

La Presidència d'aquest òrgan correspon a la persona titular de la Conselleria de Justícia i estarà composta per persones que representen: la Generalitat, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, els partits polítics amb representació parlamentària, les universitats valencianes i les entitats memorialistes.

Pel que fa a la persona titular de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, amb rang de director o directora general, serà anomena i cessada pel Consell, a proposta de la Presidència de l'Institut i serà la responsable de la direcció i la gestió ordinària de l'organisme autònom.

La posada en funcionament de l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, Drets Humans i Llibertats Públiques es produirà en el moment que així ho acorde el Consell Rector, el qual haurà d'estar constituït en el termini màxim d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest reglament aprovat pel Consell.