Visualització de contingut web

Avís legal

 1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació arreplegat en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l'empresa titular d'aquest domini web és la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, amb domicili a aquests efectes al carrer Democràcia, 77 (Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, Torre IV) de València, amb CIF núm. S-4611001A.

 1. USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, atribueix la condició d'usuari que accepta, des de l'accés i/o ús, les condicions generals d'ús ací reflectides.

 1. ÚS DEL PORTAL

www.justicia.gva.es proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades en Internet pertanyents a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, a què l'usuari puga tindre accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal.

La responsabilitat esmentada s'estén al formulari necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En el formulari esmentat, l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'usuari se li pot proporcionar una contrasenya de què serà responsable, comprometent-se'n a fer un ús diligent i confidencial. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ofereix a través del seu portal.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es recapten per part de la Conselleria, seran tractats respectant el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (d'ara en avant RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Tot usuari podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en aquella (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. L'usuari es compromet de respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que siga, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstindre's de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiga instal·lat en les pàgines de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d'haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 1. MODIFICACIONS

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través d'aquesta, com la forma en què aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

 1. ENLLAÇOS

En el cas que en www.justicia.gva.es es disposaren enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques no exercirà cap tipus de control sobre els llocs i continguts esmentats.

En cap cas la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques no assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 1. DRET D'EXCLUSIÓ

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents condicions generals d'ús.

 1. GENERALITATS

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

 1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen.

La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que, degudament publicades, siguen modificades per unes altres.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de València.