Logo Generalitat


L'Agència de Seguretat i Emergències informa els ajuntaments sobre horaris i activitats autoritzades en celebracions de Nadal, Cap d'Any i Reis

  • El Decret 143/2015 regula aquestes celebracions festives ja que implica una gran afluència de públic

(02/12/2019) - El Decret 143/2015 regula aquestes celebracions festives ja que implica una gran afluència de públic


L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències ha enviat als ajuntaments de la Comunitat Valenciana una circular en la qual se'ls informa del marc jurídic aplicable respecte als horaris i activitats autoritzades en espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, que s'organitzen en les pròximes celebracions de Nadal, Cap d'Any i Reis.

La Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, i el seu reglament posterior de desenvolupament aprovat pel Decret 143/2015, d'11 de setembre, regula aquestes celebracions festives ja que impliquen una gran afluència de públic amb el consegüent increment del risc.

La normativa preveu quatre tipus d'espectacles i activitats: els extraordinaris amb increment de risc o sense; els que es fan en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, els efectuats en via pública o a l'aire lliure i els que es fan amb llicència diferent a la que preveu la Llei d'espectacles.

En relació als espectacles o activitats extraordinàries sense increment de risc són susceptibles de declaració responsable davant de les direccions territorials de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, mentre que els que tenen increment de risc necessiten una autorització expedida per les mateixes direccions territorials però sol·licitada amb 15 dies hàbils d'anterioritat a la celebració.

En els espectacles o activitats celebrats en via pública o a l'aire lliure i la competència del qual correspon als ajuntaments, són objecte d'autorització administrativa quan l'aforament previst excedisca de les mil persones, mentre que els que no aconseguisquen aquesta xifra són susceptibles de realització mitjançant declaració responsable.

Delimitació d'horaris

Pel que respecta als horaris de les celebracions, els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics poden prolongar l'horari de tancament durant el dia de nit de Cap d'Any en noranta minuts sobre el que s'estableix amb caràcter general, mentre que per a la nit de Nadal (el dia 24 de desembre) i la nit de Reis (5 de gener) és de seixanta minuts.

Pel que fa als espectacles i activitats que s'efectuen en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables a l'aire lliure o en via pública, correspon a l'Administració municipal establir l'horari en funció del contingut de l'espectacle o activitat (sopar, ball, concert, etcètera), la presència de veïns confrontants i la contaminació acústica que es puga produir.

Els espectacles i les activitats en establiments amb llicència diferent a la regulada en la normativa d'espectacles tindran l'horari que fixe l'ajuntament i l'horari ha d'atendre la mena d'espectacle o activitat sol·licitats, a la situació de l'establiment dins del terme municipal i a la tipologia i/o característiques d'aquest.

Prohibicions i condicions generals

Finalment, els organitzadors d'aquesta mena de festejos han de tindre en compte les prohibicions i condicions generals que s'han de complir en relació a la contaminació acústica, prohibició de venda, dispensació i subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

Així mateix, inclou la prohibició de l'entrada de menors de 16 anys en discoteques, sales de festa, pubs, sales de ball i establiments equivalents; la no permissió del consum il·legal o el tràfic de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques, així com la falta de diligència a impedir aquest consum o tràfic.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat