Detall Notícia

El Consell aprova l'avantprojecte de Llei de Mediació de la Comunitat Valenciana

28/07/2017

El ple del Consell ha aprovat l'avantprojecte de Llei de Mediació de la Comunitat Valenciana que el seu principal objectiu és implantar, desenvolupar i impulsar un marc jurídic en el qual incorporar els procediments de mediació que es desenvolupen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, fomentant l'accés de la ciutadania a aquest mètode extrajudicial de solució de conflictes.

La mediació és un procediment caracteritzat per la intervenció d'un mediador professional, neutral i imparcial que facilita l'acostament de postures entre les persones en conflicte i proposa possibles solucions, amb la finalitat que ambdues parts aconseguisquen un acord satisfactori i eviten arribar als tribunals. La nova Llei pretén garantir la professionalitat de la mediació a través de la formació i de l'especialització dels mediadors.

El text normatiu, compost per 46 articles, impulsa el diàleg, la participació, la convivència i la regeneració dels llaços socials, perquè els conflictes es resolguen satisfactòriament sense arribar als tribunals. L'avantatge és que es fa d'una manera més ràpida, eficaç i econòmica.

La nova norma cerca dotar de seguretat jurídica al procediment, garantir la qualitat i fiabilitat del sistema i propiciar l'augment de la confiança per part de la ciutadania amb la finalitat d'incrementar les seues probabilitats d'èxit. Tot açò, contribuirà a la desjudicialització de conflictes, així com a fomentar l'accés de la ciutadania als mecanismes alternatius de resolució dels mateixos.

La implantació de la resolució de conflictes a través de la Llei de mediació serà idònia en multitud d'àmbits com el familiar, el sanitari, el cooperatiu, l'empresarial, el comunitari o l'administratiu, entre uns altres.

A més, la Llei comportarà una considerable reducció de costos tant per als particulars com per al sector públic, i contribueix a la descàrrega dels processos jurisdiccionals davant els tribunals de justícia.

Per a impulsar aquesta mesura es crea el Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana, que té com a labor coordinar totes aquelles actuacions que en matèria de mediació. D'aquest organisme depén el Registre de Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat Valenciana, un instrument a través del qual es garanteix a la ciutadania l'accés a professionals i a entitats mediadores de contrastada professionalitat, capacitació i formació.

Així mateix, la Llei preveu la prestació de serveis de mediació gratuïta per als qui sent persones beneficiàries del dret de justícia gratuïta opten per acudir a la mediació per a resoldre les seues controvèrsies.

Amb tot açò, es contribueix al foment d'una mediació de qualitat, capaç de resoldre els conflictes que puguen sorgir en una societat moderna i complexa. La mediació, reforça la idea de l'"accés a la justícia integral" com un dret de la ciutadania, reconegut tant en els textos internacionals com en les Constitucions modernes.

Estructura de Llei de Mediació

El text legal s'estructura en un títol preliminar, cinc títols, una disposició addicional, una transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El Títol Preliminar és el relatiu a les disposicions generals i en ell s'estableix la finalitat de la llei, el seu àmbit d'aplicació, l'objecte de la mediació i es defineixen els conceptes bàsics. A més, es contemplen els principis essencials, com són: la voluntarietat, la igualtat de les parts, la neutralitat i imparcialitat de les persones mediadores, la confidencialitat, la bona fe, el caràcter presencial i la flexibilitat de l'actuació de les parts.

El Títol I integra les actuacions i l'organització administrativa en l'àmbit de la mediació. Regula l'actuació de la Generalitat, de les administracions locals i de les entitats mediadores a les quals se'ls atorga una funció col·laborativa, al mateix temps que es determinen les seues funcions.

A més, s'estableix l'organització administrativa de la Generalitat en matèria de mediació integrada pel Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana, el Registre de Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat Valenciana, i el Consell Assessor de mediació de la Comunitat Valenciana.

Els Títols II i III, s'ocupen de regular les persones intervinents en la mediació. En ells s'estableixen els drets i deures tant de les parts com de la persona mediadora i es descriuen els requisits de titulació i formació que han de complir per a exercir la funció mediadora.

El Títol IV està dedicat a la regulació del procediment i als costos de la mediació establint les diferents fases del procediment, la finalització del mateix, els requisits que han d'observar les actes finals, així com el seu valor jurídic.

El Títol V és el relatiu al règim sancionador. Fa referència a les consideracions generals i determina quines actuacions de les persones i de les entitats mediadores constitueixen infraccions administratives. A més, s'estableix el tipus de sancions a imposar segons la infracció comesa.

A més, la llei conté una disposició addicional relativa al reconeixement dels professionals i entitats mediadores que fins avui de l'entrada en vigor de la mateixa venien exercint labors de mediació a la Comunitat Valenciana.

Arxius relacionats