Visualització de contingut web

Procediments

De forma transversal i coordinant-se amb la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, la Subdirecció General del Gabinet Tècnic, exerceix en l'àmbit d'aquesta Conselleria com a Unitat d'Igualtat, realitzant, entre altres, les funcions següents: assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere; fomentar i assegurar l'ús de llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes elaborats en la Conselleria.

 

  • Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.

La funció encomanada a la Unitat d'Igualtat de prestar assessorament en l'elaboració d'informes sobre impacte de gènere, es realitza a través del procediment següent:

  1. Els òrgans directius sol·licitaran de la Unitat d'Igualtat, el corresponent assessorament per a elaborar els informes preceptius sobre impacte de gènere.
  2. La Unitat d'Igualtat prestarà l'assessorament esmentat en els terminis i termes instats per l'òrgan directiu, i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes.
  3. Els òrgans directius elaboraran els informes esmentats, i hauran d'incloure-hi un incís final en què es faça constar que aquell ha estat elaborat  amb l'assessorament de la Unitat d'Igualtat, i que el text que es promou fa un ús inclusiu del llenguatge.

 

 

  • Fomentar i assegurar l'ús de llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes elaborats per la Conselleria.

La funció encomanada a la Unitat d'Igualtat de fomentar i assegurar l'ús de llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes elaborats per la Conselleria, es du a terme a través del procediment següent:

  1. Les Unitats administratives dels diferents òrgans directius, amb anterioritat a la traducció al valencià del text de les ordres, resolucions, actes, anuncis, etc…, susceptibles de publicació en els corresponents diaris oficials, els remetran a la Sotssecretaria/Servei de Coordinació i Suport Tècnic (d'ara endavant SECOAT).
  2. El SECOAT traslladarà immediatament els documents rebuts a la Unitat d'Igualtat.
  3. La Unitat d'Igualtat, respecte dels textos remesos pel SECOAT, realitzarà les observacions que, si és el cas, considere oportunes, a fi d'assegurar un llenguatge no sexista i no discriminatori, remetent-les tan ràpidament com siga possible al SECOAT.
  4. El SECOAT traslladarà immediatament a la Unitat  administrativa corresponent les observacions que, si és el cas, haguera efectuat la Unitat d'Igualtat.
  5. La Unitat proponent haurà d'adaptar el text projectat a les observacions efectuades per la Unitat d'Igualtat; en cas contrari, haurà de justificar els motius que ho impedeixen, continuant amb el corresponent procediment.